مجموعه راهنمای آماده سازی مراجعان آزمایشگاه

در این قسمت مجموعه ای از دستورالعملهای کاربردی برای استفاده بیماران یا همراهان آنها جهت آمادگی و تهیه مناسب نمونه بیان شده است. آزمایشگاهها میتوانند بنا به دامنه کاری و حجم مراجعین خود آنها را تکثیر کرده و توسط مسئول پذیرش در موارد لزوم در اختیار مراجعان قرار دهند. مسئول پذیرش در آزمایشگاه باید از توانایی مراجعان در خواندن و درک دستورالعمل ها اطمینان حاصل کند و در صورت عدم این توانایی آموزشهای لازم را به صورت شفاهی ارایه نماید. با توجه به اینکه شرایط این نکات در صحت آزمایشهای مربوطه تاثیر گذار خواهد بود و درصورت عدم این شرایط از سوی بیمار موجب گزارش نادرست خواهد گردید لازم است آزمایشگاه، به آشنایی بیمار و رعایت این شرایط اطمینان حاصل نمایند.

راهنمای انجام آزمایش
راهنمای انجام آزمایش
آزمایش ادرار 24 ساعته
قند دوساعته
Post Coital Test (PCT)
Hclhda jplg 'g,;c
GCTآزمایش
خون مخفی در مدفوع
دستورالعمل تهیه نمونه جهت آزمایش مدفوع از نظر انگل کرمک

مطالب علمی مستر آزمایش