ثبت نام دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه

نحوه ثبت نام دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه

فیلم ثبت نام با فرمت کامپیوتر

فیلم مخصوص ثبت نام فرمت موبایل